menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ติดตามรายงานความก้าวหน้า

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัย จำนวน 11 โครงการ

เพื่อให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้างานวิจัย รอบ 9 เดือน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานวิจัยพื้นที่ โดยมี ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ

เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564  ณ  ห้อง Smart Study Room 1 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ

 

page1

page2

 

page3

 

page4

 

page5

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.