menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วในประเทศ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 และวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินการ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วในประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 (22.11) โดยมี ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมกับ ดร.พวงพรภัสส์ วิริยะ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการ พร้อมดำเนินการประชุมชี้แจง และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ให้ตรงกับภารกิจในการปฏิบัติงาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามความต้องการของชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลเป้าหมาย

ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการมีเขตพื้นที่รับผิดชอบได้แก่

1.ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา

2.ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา

3.ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา

4.ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี

5.ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว

6.ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว

7.ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง

 

page1

 

page2

 

page3

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.