menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการประชุมติดตามงานวิจัย

พื้นที่ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 11 โครงการ

เพื่อให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้างานวิจัย รอบ 9 เดือน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานวิจัยพื้นที่

โดยมี ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563  ณ  ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 5

 

r1

 

r2

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.