menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02ดร.ยุทธกร  ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ทำพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับท้องถิ่น

ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายเฉลิม ยศกระโทก เป็นตัวแทนลงนาม ในการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ

ระหว่างคณาจารย์และคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 

m4

m2

 

m3

 

m1

 

m5

 

m6

 

m7

 

m8

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.