menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอการวิจัย ภายใต้กิจกรรมหนุนเสริมการวิจัยให้กับคณาจารย์

และผู้นำชุมชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิจัยพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการปฏิบัติร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิม ยศกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกชาย

และผู้นำชุมชนพื้นที่ตำบลโคกกระชาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 

l1

 

l2

 

l3

 

l4

 

l5

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.