menu-icon prArrowArrowo
----------------------------------------------------------------------------------------------------

icon_gen02ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย

หัวข้อ การบูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่และเรียนรู้เครื่องมืองานวิจัยชุมชน

ให้กับคณาจารย์ที่ดำเนินงานวิจัยพื้นที่ รวมทั้งบุคลากรภายในคณะที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดำเนินวิจัยพื้นที่และการเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยเชิงพื้นที่

ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในความรู้

ในวันที่ 22 กรกฎาคม  2563  ณ  ห้อง ห้อง Smart student room 2 (22.3.3) ชั้น 3 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ

 

d2

 

d1

 

d3

 

 

 

 

 

 

 

 

ruangdech

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.